KVKK Aydınlatma Metni

ENG - TR

SİDERKEMCO METALURJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ>Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

>Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

>Kişisel Veri Açığı Politikası ve Bildirim ProsedürüSiderkemco Metalurji San. ve Tic. A.Ş. (kısaca “Siderkemco”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.
İşbu Aydınlat Metni ile şirketimizce kişisel verilerinizin hangi yolla toplandığı, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, bunların hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama süresi ile KVK Mevzuatı ile size sağlanan haklarınızla ilgili olarak sizlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Siderkemco, ticari faaliyetinin gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak kaydıyla, personel alım ve istihdam süreçleri, ticari faaliyeti gereği ticari ilişki kurduğu müşteri, tedarikçi ve diğer ticari unsurlar ile kurduğu ticari ilişkiler ve faaliyetinin devamında hizmet aldığı üçüncü kişiler ile kurduğu ilişkiler kapsamında kişisel veri toplamakta ve işlemekte olup, KVKK Mevzuatı çerçevesinde söz konusu kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.
Siderkemco tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Alınan önlemlere karşın, Siderkemco sistemlerine yapılabilecek saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz
Siderkemco, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 4943-8 sicil numarası ile kayıtlı, 0770038796600014 Mersis numaralı, şirket merkezi Tepeören Mahallesi Hikmet Sokak No:8 Tuzla İstanbul Türkiye adresinde bulunan Siderkemco Metalurji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı ticaret şirketidir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Siderkemco kişisel verilerinizi, doğrudan sizin tarafınızdan iletilen tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları, şirketimizi ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız bilgiler, bizim yapmış olduğumuz şirket ziyaretleri esnasında paylaşmış olduğunuz bilgiler, tanıtım ve pazarlama etkinliklerinde şirketimizle paylaşılan bilgiler, KVK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler tarafından şirketimize sağlanan bilgiler yolu ile toplamaktadır.
Siderkemco, www.siderkemco.com uzantılı internet sitesi üzerinden herhangi bir şekilde kişisel veri toplamamakta, çerez biriktirmemektedir. İnternet sitemizde yaptığınız işlemler ve kişisel verileriniz kaydedilmemektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarımız
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair iş ortaklarımızla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, yemek gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Siderkemco tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Tepeören Mahallesi Hikmet Sokak No:8 Tuzla İstanbul Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@siderkemco.com adresine iletebilirsiniz.
Siderkemco, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Siderkemco tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Siderkemco tarafından talep edilebilir.

Siderkemco olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin www.siderkemco.com internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU LİNKİ